Solicitude / Autoliquidación de Instalación de Terrazas na Vía Pública con Mesas e Cadeiras

A implantación destas instalacións require a previa obtención de licenza municipal nos termos previstos na Ordenanza Municipal reguladora e na normativa sectorial aplicable.

A licenza municipal permite ao solicitante o aproveitamento de terreos de dominio público dentro do término municipal de Vigo mediante a ocupación temporal con terrazas e instalacións análogas que constitúan complemento da actividade que desenvolven os establecementos de hostalería de carácter permanente.

Estas normas non serán de aplicación aos actos de ocupación do dominio público de carácter hostaleiro que se realicen con motivo da celebración das festas patronais, ferias e festexos populares, que se rexirán polas súas normas específicas.

A estes efectos, entenderase por terrazas, as instalacións formadas por mesas, cadeiras, parasois, toldos, xardineiras e outros elementos de mobiliario urbano móbiles e desmontables, que desenvolven a súa actividade de forma accesoria a un establecemento principal de hostalería tal como bar, café-bar, cafetería, restaurante o similares.

A quen está dirixido

Poderán solicitar licenza para este tipo de ocupacións, os titulares de licenzas de actividade-apertura dos establecementos de hostalería que linden co espacio exterior que se pretende ocupar, sempre que a actividade se desenvolva de conformidade coas normas urbanísticas e sectoriais que regulan a mesma.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

As solicitudes se presentarán cun mes , como mínimo, de antelación á data de instalación que se interesa.

Os períodos impositivos establécense na devandita Ordenanza Fiscal. No momento de facer a autoliquidación, os interesados especificarán o período impositivo polo que optan e para o que desexan obter autorización. En todo caso, os períodos impositivos serán períodos naturais completos.

O período liquidatorio queda establecido da seguinte maneira:

Un ano natural.- A elección desta opción dará dereito a ter unha bonificación na autoliquidación e a ter instalada a terraza durante todo o ano natural a vontade do solicitante.

Cando o interesado desexe continuar coa instalación da terraza autorizada, deberá presentar unha nova solicitude, como mínimo, cun mes de antelación á expiración da licenza de ocupación, logo do pagamento das novas taxas.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante .

Teña en conta a información adicional do apartado presencialmente.

Documentación requirida

  • Solicitude/Autoliquidación Instalación de Terrazas con Mesas e Cadeiras
  • Título administrativo que habilite a apertura e funcionamento do establecemento
   Fotocopia do título administrativo que habilite a apertura e funcionamento do establecemento solicitante ou declaración xurada manifestando que o establecemento dispón do título urbanístico en vigor para o desenrolo da actividade.
  • Memoria descritiva da instalación
   indicando a superficie a ocupar expresada en metros cadrados, definindo os elementos de mobiliario a instalar
  • Fotografía
   Fotografías da fachada do establecemento e do espazo exterior en que se pretenda situar a terraza
  • Plano de distribución

   Plano de distribución en planta da terraza (preferentemente a escala 1:50 ó 1:100) : no se que reflicta:

   • A fronte da fachada do establecemento e acceso/s ao mesmo, indicando as súas dimensións
   • A xeometría completa da beirarrúa, rúa ou espazo público, indicando as súas dimensións.
   • Franxas de itinerario peonil libre, indicando as súas dimensións.
   • Localización de calquera elemento situado na área de influencia da ocupación e que sexa preciso contemplar á hora de garantir o espazo libre necesario para compatibilizar o resto de usos do espazo público, con indicación da distancia existente entre a terraza e devanditos elementos (pasos de peóns coas súas ramplas de acceso e bandas de identificación, elementos de sinalización, e mobiliario e/ou e urbano, accesos de inmobles lindeiros, saídas de emerxencia, vados, rexistros e arquetas de servizos, paradas de transporte público, árbores e alcorques, zonas axardinadas, etc.).

   O citado plano virá acompañado dunha declaración xurada indicando que os datos do mesmo son certos. (achégase modelo)

   Lembrámoslle que o plano coa proposta presentada deberá axustarse a ordenanza vixente onde a instalación da terraza colocarase preferentemente no bordo da beirarrúa deixando o paso libre xunto á fachada, e cunha separación ao bordo de 40cm.

   Para o excepcional suposto de que a terraza pretenda colocarse pegada a fachada do establecemento deberá xustificarse a mellora da mobilidade peonil.

  • Declaración xurada (terrazas)

Observacións

Sen prexuízo da obriga de resolver, a non contestación do pedimento no prazo de un mes, implicará a súa desestimación tácita a efectos da interposición dos correspondentes recursos.

No caso de denegarse a licenza procederase a devolución da taxa autoliquidada.

Os servizos municipais disporán dun prazo de dez días para examinar a solicitude e a documentación aportada e, no seu caso, requirirán ao interesado para que subsane a falta ou adxunte a documentación preceptiva, con indicación de que se non o fixera teráselle por desistido da súa petición, arquivándose sen máis trámite, cos efectos previstos no artigo 42.1 da LRX-PAC.

Unha vez completada a documentación, emitirase informe técnico e xurídico que finalizará con proposta en algún dos seguintes contidos: denegación ou outorgamento da licenza de ocupación-terraza.

Consulte as condicións que deben cumprir as instalacións, beirarrúas e mobiliario nos artigos 12 e 13 da Ordenanza Municipal reguladora.

Consulte as obrigas, prohibicións e horarios nos artigos 14, 15 e 16 da Ordenanza Municipal reguladora respectivamente.

Forma de efectuar a autoliquidación da taxa :

Por regra xeral, para o cálculo dos metros cuadrados, considerarase que unha mesa e catro cadeiras dun modelo estandar común ocupan unha superficie de 3,06 metros cadrados (1,75 mts. x 1,75 mts.). O número de metros cadrados máximos autorizables, que haberá autoliquidar, virá determinado polos metros lineais de fachada do establecemento de hostalería multiplicados por 1,75 metros, o que determinará o número de mesas que se poderán instalar.

Únicamente nas beirarrúas de ancho igual ou superior a 5,50 metros permitirase unha dobre fileira de mesas debendo deixarse, en todo caso, 1,20 metros libres de obstáculos para o tránsito dos viandantes. Os interesados que desexen instalar esta dobre fila, aos efectos da autoliquidación da taxa, para obter o número de metros cadrados máximos autorizables, multiplicarán por tres os metros lineais de fachada do establecemento de hostalería.

Oficinas

 • Rexistro Xeral Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Seguridade e Mobilidade Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 1
  Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información