Interpoñer Reclamación na Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)

A actuación deste servizo iníciase cunha mediación coa empresa coa que vostede mantén unha controversia, co fin de allanar posicións de forma que se logre o resultado mais satisfactorio para ambas partes.

Igualmente, por imperativo legal, os establecementos deben ter á súa disposición un modelo específico de Folla de Reclamacións. Este instrumento facilita aos consumidores e usuarios a posibilidade de formular as súas reclamacións no propio establecemento onde se producen os feitos, sen que isto sexa obstáculo para presentar a reclamación nesta oficina.

Os temas máis tratados son relativos a prestación de servizos ou fabricación (garantías), incumprimento das condicións de venda, prezos, cláusulas abusivas, publicidade, aluguer de vivenda, compra de vivenda, comunidades de propietarios, tinturarías, talleres de reparación de automóbiles, Servizos de Asistencia Ténica (SAT), rebaixas, etc.

A quen está dirixido

Consumidor e usuario final.

Consumidor: O que adquire un ben ou produto para o seu uso.

Usuario: O que contrata un servizo (auga, gas, teléfono, etc.)

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Cubrindo o impreso correspondente de reclamación / denuncia, cos seus datos e os da empresa ou establecemento reclamado, sendo a exposición de motivos todo o detallada posible.

Deberán achegarse copia de tódolos xustificantes, (tikets de compra, facturas, etc.), contratos, folletos de publicidade, etc.

Por correo

Enviarase á dirección da O.M.I.C. o impreso cuberto de reclamación / denuncia, cos seus datos e os da empresa ou establecemento reclamado, sendo a exposición de motivos todo o detallada posible.

Deberán achegarse copia de tódolos xustificantes, (tikets de compra, facturas, etc.) así como contratos, folletos de publicidade, etc.

Prazos

Segundo o Organismo correspondente

Sancións

As establecidas polos Organismos competentes na materia.

Documentación requirida

Observacións

1.Advírteselle que, agás se trate de alimentos ou bebidas, mercados ou/i establecementos do ramo da alimentación, esta oficina non ten competencias resolutorias. Por isto, a reclamación feita nesta oficina non supora a interrupción de procesos de procedemento, nin se pode ter como válida a efectos de prescripción ou caducidade.

2. Ante a reclamación presentada, a O.M.I.C. poderá optar pola inspección ao establecemento reclamado e así tratar de axilizar a resolución do expediente, en devandita actuación levantarase a correspondente acta ou se realizará un informe.

3. O trámite do expediente conleva a posibilidade de realizar unha comparecencia entre as partes (reclamante e reclamada), na que se tratará de chegar a unha conciliación entre ambas, en caso contrario, o expediente, contendo todo o actuado, daráselle traslado ó Organismo competente na materia, véxase: Banco de España, Industria, Instituto Galego de Consumo, Comisión do Mercado das Telecomunicaciones, etc.

4. Nalgúns casos, a reclamación que formule servirá de punto de partida para o inicio das actuacións tendentes a determinar a existencia ou inexistencia de supostos de feitos sancionables administrativamente.

5. Tamén pode acudir ás Asociacións de Consumidores e a outros Organismos para certos sectores específicos.

Oficinas

 • O.M.I.C.

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1, 2ª Planta.
  Teléfono: 986 810 119
  Fax: 986 810 172

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información