Escudo Concello de Vigo

Operacións Excepcionais de Carga e Descarga: Mudanzas

Mediante este trámite vostede pode solicitar a licenza necesaria para ocupar terreos de uso público para realizar unha mudanza.

A quen está dirixido

As persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local para o caso mencionado.

Como facelo

A solicitude deberá presentala cunha antelación mínima de 3 días hábiles.

O solicitante deberá reservar o espazo autorizado na vía pública coa sinalización regulamentaria establecida e con alomenos 2 días de antelación á execución das tarefas de carga – descarga autorizadas. Para iso, requirirá no lugar autorizado á Policia Local.

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, na Oficina da Policía Local.

Prazos

A solicitude deberá presentala cunha antelación mínima de 3 días hábiles.

Documentación requirida

  • Ficha Técnica do Vehículo
  • Solicitude/Autoliquidación Operacións Excepcionais de Carga e Descarga: Mudanzas
  • Fotocopia da licenza de obra ou actividade
  • Fotocopia do permiso de circulación

Oficinas

 • Oficina Policía Local

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 286

  Horario: De 7:30 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información