Operacións Excepcionais de Carga e Descarga: Mudanzas

Mediante este trámite vostede pode solicitar a licenza necesaria para ocupar terreos de uso público para realizar unha mudanza.

A quen está dirixido

As persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local para o caso mencionado.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, na Oficina da Policía Local.

Prazos

A solicitude deberá presentala cunha antelación mínima de 3 días hábiles.

Documentación requirida

  • Ficha Técnica do Vehículo
  • Solicitude/Autoliquidación Operacións Excepcionais de Carga e Descarga: Mudanzas
  • Fotocopia da licenza de obra ou actividade
  • Fotocopia do permiso de circulación

Observacións

- No caso de que a mudanza se efectúe entre dous emprazamentos dentro do termo municipal e, sempre que se realice dentro dunha xornada laboral, realizarase unha única liquidación aplicando a tarifa fiscal do emprazamento de maior categoría fiscal.

- Os servizos técnicos deste Concello comprobarán e investigarán as declaracións formuladas polos interesados, concedéndose as licenzas de non atopar diferencias coas peticións e conforme ás normas vixentes no Concello en relación ao tráfico, limpeza, non obstaculizar calzada e beirarrúas, seguridade e outras. Se se desen diferencias coas declaracións, notificaranse aos interesados e xiraranse, no seu caso, as liquidacións complementarias con aplicación de intereses de demora e a sanción correspondente.

- En caso de denegarse as autorizacións, procederá a devolución dos importes ingresados.

- Non poderá disfrutarse dun aproveitamento da vía pública ata que fose ingresado o importe das taxas e fose outorgada a correspondente licenza.

- Entenderase autorizada a ocupación polo tempo que figure na licenza e no caso de aproveitamentos de duración indeterminada, mentres non se acorde a súa caducidade pola Alcaldía ou non se presente baixa polo interesado.

- Os titulares das licenzas deberán depositar antes de retirar a mesma, fianza para responder dos posibles danos que poidan ocasionarse na vía pública, dos posibles gastos de reconstrucción ou reparación de vía pública, na contía que determine os departamentos de Urbanismo, Infraestructura e Obras e, Circulación Viaria, segundo corresponda.

Oficinas

 • Oficina Policía Local Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 286

  Horario: De 7:30 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información