Escudo Concello de Vigo

Permiso de Obra Menor (Averias) para Calas (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 1 de 3

Estes permisos comprenden a apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de cañerías, conduccións e outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beirarúa na vía pública.

Terán a consideración de obras menores aquelas de conservación, mantemento e arranxo de avarías, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

a) Xeométricas:

- No solo: Lonxitude máxima: 6 m

- No subsolo: Ademais, profundidade máxima: 4,5 m

b) Temporais:

O prazo de execución non poderá superar os 5 días hábiles.

En todo caso, a obra menor non poderá pasar dos 20 metros cuadrados.

A quen está dirixido

Só poderán solicitalo aquelas empresas que teñan convenio co Concello de Vigo.

Como facelo

Os xustificantes do pagamento das autoliquidacións presentaranse, neste caso, xunto coa solicitude, e referiranse exclusivamente ao imposto municipal sobre construcións e obras e á taxa por control de calidade.

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Solicitude/Autoliquidación de Permiso de Calas
   Só para o caso de facer a solicitude de xeito presencial.
  • Memoria
   presupostada na que se indicarán as características xeométricas da obra. No caso de obras no subsolo deberá incluírse a profundidade, así mesmo, e no caso de que se pretenda a ocupación temporal do solo durante a obra, un breve resumo sobre o cumprimento do capítulo V da Ordenanza xeral reguladora das obras e as conseguintes ocupacións necesarias para a implantación de servizos na vía pública aprobada pola Corporación Municipal en sesión do 26 de novembro de 2001 e publicada no BOP do 25 de xaneiro de 2002, (no sucesivo, O.X.V.P.).
 • No caso de que as obras comporten, provisionalmente, a ocupación de máis solo con elementos afectos á obra
  • Planos de situación
   folla correspondente do PXOU a escala 1:2000 en formato A3. Deberá incluírse, no seu caso, a superficie adicional á da obra que se pretenda ocupar temporalmente con casetas ou outros elementos afectos a esta, deslindándose claramente ambas as dúas superficies.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Departamento de Vías e Obras

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - 2º Andar
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 271

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información