Escudo Concello de Vigo

PO-001 Comunicación previa de primeira ocupación

Terminadas as obras de edificación, autorizadas nas correspondentes licenzas previas, a persoa titular da licenza, porao en coñecemento do Concello de Vigo, mediante impreso normalizado de comunicación previa de primeira ocupación, xunto coa documentación preceptiva.

Antes da comunicación previa de primeira ocupación da edificación deberán cumprimentarse todas as condicións da licenza de obras autorizada (cesións, urbanización ....).

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón "Tramitar por internet" e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Deberá entregar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto co xustificante do pago da taxa correspondente así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.

Prazos

O promotor comunicará ao concello a intención de levar a cabo a primeira ocupación cunha antelación mínima de 15 días hábiles á data

Documentación requirida

  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de primeira ocupación
  • Impreso de solicitude de primeira ocupación
  • Certificado de final de obra
   Certificado acreditativo da efectiva e completa finalización das obras subscrito por técnico competente, visado polo colexio profesional correspondente
  • Informe de ensaio
   que xustifique que se cumpre cos illamentos acústicos exixidos, de acordo co disposto no artigo 10 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia e as prescricións establecidas no capitulo I do Titulo III da Ordenanza Municipal de Proteccióndo Medio Contra a Contaminación Acústica e que as instalacións comúns do edificio non producen nas edificacións niveis sonoros superiores aos valores límite establecidos. No informe deberá constar expresamente o cumprimento dos requisitos acústicos esixidos.
  • En seu caso, Boletín de Instalación das Infraestructuras Comúns de Telecomunicacións
   En edificios de mais de 20 vivendas ou uso non residencial, certificado final de obra (expedido polo Enxeñeiro ou Enxeñeiro técnico de Telecomunicacións), selados pola Xefatura de Inspección de Telecomunicacións.
  • Certificación da axeitada execución das acometidas das redes de subministración
   emitida polas empresas subministradoras dos servizos públicos
  • Documentación xustificativa
   da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa reguladora.
  • Fotografías da totalidade das fachadas
 • Datos identificativos da persoa solicitante
  • Persoas físicas
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. As persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas
   1. DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación. 2. Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
 • No caso de variacións de detalle na obra executada
  • Memoria e planos da situación final da obra
   nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacións introducidas.
 • Se a edificación ten por obxecto o desenvolvemento dunha actividade
  • Certificación de fin de obra das instalacións
   conforme estas se executaron de acordo co proxecto e licenzas que se autorizan, asinada polo técnico director e visada polo correspondente colexio profesional.
  • Medicións sonométricas acreditativas do illamento acústico conseguido no local
   Se é o caso e de acordo co disposto ao respecto no manual de procedementos da vixente Ordenanza municipal de ruídos.  Todo elo en cumprimento do apartado 2 do artigo 15 da Ordenanza Municipal de Ruídos e punto 2 do apartado: Valores de Referencia e táboa 4 do seu Manual de Procedementos. As medicións deberán ser realizadas por empresa homologada pola Xunta de Galicia, asinadas por técnico competente a empresa homologada.

Observacións

Comunicación previa: documento polo cal as persoas interesadas poñen en coñecemento da administración pública competente os seus datos de identificación e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade, consonte co establecido no artigo 69.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas.

A presentación dunha comunicación previa non é unha autorización administrativa tácita, senón un medio para que a administración coñeza a existencia da actuación de que se trate e posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspección ordinaria, mediante as oportunas actuacións administrativas. Constitúe un titulo habilitante de natureza urbanística correspondendo a os seus titulares axustarse as condicións indicadas na comunicación e as demais exixidas polo ordenamento xurídico.

O transcurso do prazo de quince días hábiles sen que o Concello declare completa a documentación presentada, ou requira a emenda das deficiencias que presente a documentación, non habilita para a ocupación das edificacións se as obras non están rematadas, cumprimentáronse todas as condicións da licenza de obras autorizada (cesións, urbanización ....) e a edificación non se axusta a licenza autorizada sen modificacións substanciais, requisitos que, o interesado na súa comunicación, manifesta que cumpre baixo a súa responsabilidade.

Advírtese que, o Concello dispón de posteriores facultades de comprobación, control e inspección sobre os actos e usos do solo. A responsabilidade solidaria, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística de aplicación e a súa adecuación ao proxecto presentado, é atribuída na lexislación a quen promove as obras, a quen ten a propiedade dos terreos, aos empresarios das obras, aos técnicos redactores do proxecto e os directores das obras e da súa execución. (artigo 160.1 da Lei 2/2016 do solo de Galicia).

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n

  Teléfono: 986 810 320

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información