Escudo Concello de Vigo

CP-001 Comunicación Previa de Inicio de Actividade (excepto actividades recreativas e espectáculos) en Locais que non Precisan Obras de Adaptación

Mediante este trámite as persoas interesadas poñen en coñecemento da administración pública competente os seus datos de identificación e demais requisitos esixibles para o inicio dunha actividade, consonte co establecido no artigo 69.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas.

Baixo a súa responsabilidade, poderá iniciar a actividade desde a data indicada na solicitude.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica que vaia a realizar unha actividade suxeita a comunicación previa.

Relación de actividades suxeitas a comunicación previa.

Como facelo

Por Internet

Pode realizar o pago da autoliquidación e enviar a documentación requirida de forma telemática. Deste xeito a solicitude resultante e a documentación requirida quedará rexistrada de forma automática no Rexistro da Xerencia de Urbanismo sen que teña que realizar ningún trámite de forma presencial.
Presencialmente

Deberá achegar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto co xustificante do pago da taxa correspondente así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.Unicamente para persoas físicas non obrigadas de conformidade ao artigo 14.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas

Documentación requirida

 • Datos identificativos da persoa solicitante
  • Persoas físicas
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. As persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas
   1. DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación.
   2. Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
 • Se no local realizáronse obras de adaptación previas ao desenvolvemento da actividade (con licenza ou comunicación previa)
  • Certificación de fin de obra das obras e das instalacións, asinada polo/a técnico/a director/a das obras
  • Documento acreditativo da dispoñibilidade do local
   (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.), para o caso de que o titular de actividade é distinto o solicitante da obra.
  • Informe do illamento acústico conseguido no local
   De acordo co disposto no artigo 11 do DECRETO 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, que deberá completarse co disposto no artigo 15 da Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións.
   Non será obrigatorio no caso que a persoa titular da actividade faga constar expresamente que actividade producirán un nivel sonoro igual ou inferior, en calquera horario, a 75 dB, excepto nas actividades nocturnas e as diúrnas dos grupos 1 e 2 da táboa 4 do Manual de Procedemento adxunto á Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións que, en calquera caso, deberán achegar o certificado establecido no artigo 15 da dita ordenanza.
 • Se non son precisas obras de acondicionamento para o desenvolvemento da actividade
  • Documento acreditativo da dispoñibilidade do local
   Contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.
  • Planos de situación e localización do local
   No que se pretende a actividade, a escala mínima 1:2000 e 1:500 respectivamente, asinado por técnico competente.
  • Memoria da actividade coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos
   (descrición detallada das características da actividade e as características técnicas da maquinaria e instalacións necesarias, indicando para cada elemento a súa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as máquinas con motor e en kw. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacións previstas) asinada por técnico competente.
  • Planos acoutados de planta, alzado e sección do local
   A escalas 1:100 ou 1:50 segundo o caso, indicando o uso das diferentes dependencias, a maquinaria, a situación das saídas, comunicacións, etc. e instalacións de protección contra incendios, asinado por técnico competente.
  • Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que o local é apto para o novo uso
   Conforme á normativa aplicable en función do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, illamento térmico e acústico, e seguridade contra incendios precisas para o uso pretendido e que conta coas autorizacións e rexistros sectoriais.
  • Autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos
   (copia). Xunto coa manifestación expresa de que conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.
  • Reportaxe fotográfica do local
   Subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
  • Declaración responsable (ou certificado colexial) de técnico competente
   No que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
  • Renuncia do propietario do inmoble ao incremento do valor en caso de expropiación
   Para o caso de edificacións en situación de fóra de ordenación.
  • Informe do illamento acústico conseguido no local
   De acordo co disposto no artigo 11 do DECRETO 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, que deberá completarse co disposto no artigo 15 da Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións.
   Non será obrigatorio no caso que a persoa titular da actividade faga constar expresamente que actividade producirán un nivel sonoro igual ou inferior, en calquera horario, a 75 dB, excepto nas actividades nocturnas e as diúrnas dos grupos 1 e 2 da táboa 4 do Manual de Procedemento adxunto á Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións que, en calquera caso, deberán achegar o certificado establecido no artigo 15 da dita ordenanza.
 • Se a actividade se somete ao procedemento previo de incidencia ambiental
  • Declaración de incidencia ambiental
  • Proxecto da obra ou actividade
   (copia). Asinada por técnico/a competente.
  • Certificado de que o proxecto cumpre coa normativa técnica de aplicación
   Certificado do técnico/a ou dos técnicos/as que autoricen o proxecto.

Observacións

A comunicación previa non é unha autorización administrativa para exercer unha actividade senón un medio para que a administración coñeza a existencia da dita actividade e posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspección ordinaria, mediante as oportunas actuacións administrativas. O control municipal prodúcese con posterioridade ao inicio da actividade. A existencia de inexactitudes, falsedades ou deficiencias no local determinará a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información