CP-007 Comunicación Previa de Inicio de Obra Nova Autorizada (Presentación Proxecto de Execución)

O inicio das obras de nova edificación, ampliación ou reestruturación xeral autorizadas mediante a correspondente licenza urbanística, esixe a presentación no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo da comunicación previa de inicio das obras achegando ademais o correspondente Proxecto de execución, no caso de que non se tivese presentado previamente, e a documentación complementaria que proceda.

No caso de proxectos de execución que modifiquen o proxecto básico autorizado, o interesado deberá solicitar previamente a oportuna licenza, coa documentación esixida e non poderá iniciar a obra en tanto non obteña nova licenza. Considerase que se altera significativamente o proxecto cando se produzan cambios de uso, cando se vexan afectadas as condicións de volume e forma dos edificios, a posición e ocupación do edificio na parcela; a edificabilidade; alturas; recuados e separación a lindeiro; número de vivendas; condicións de seguridade e outras similares.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

Por Internet

Pode realizar o pago da autoliquidación e enviar a documentación requirida de forma telemática. Deste xeito a solicitude resultante e a documentación requirida quedará rexistrada de forma automática no Rexistro da Xerencia de Urbanismo sen que teña que realizar ningún trámite de forma presencial.

Obligatoria de conformidad con el artículo 14.2 de la ley Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas : Personas jurídicas, Entidades sin personalidad jurídica. Profesionales de colegiación obligatoria, en el ejercicio de su actividad profesional y quien represente a obligados a relacionarse de forma electrónica.
Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Deberá achegar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto co xustificante do pago da taxa correspondente así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.

Documentación requirida

  • Impreso de comunicación previa de inicio de obra nova autorizada 2 copias
  • Impreso de autoliquidación da taxa correspondente
  • Proxecto de execución
   no caso de que non se tivese presentado previamente.
  • Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións
   redactado polo técnico competente de acordo co RD. lei 1/1998, no caso de que non se tivese presentado previamente (edificacións con división horizontal)
  • Estudo de Seguridade e Saúde
   segundo RD 1627/1997 redactado polo técnico competente, no caso de que non se tivese presentado previamente.
  • Proxecto técnico da instalación de enerxía solar térmica para auga quente sanitaria
   redactado por técnico competente. Se é o caso e non se tivese presentado previamente.
  • Oficio da dirección da execución da obra
   no caso de que non se tivese presentado previamente.
  • Estudio de xestión de residuos
   segundo R.d. 105/2008
  • Nomeamento do contratista e xustificación de alta para os efectos do imposto de actividades económicas
   no caso de que non se tivese presentado previamente
  • Documento de declaración responsable
   asinado polo técnico redactor do proxecto onde sinale que o proxecto técnico de execución se axusta e desenvolve ás determinacións do proxecto básico que serviu para a concesión da licenza sen introducir modificacións substanciais.
 • Datos identificativos da persoa solicitante
  • Persoas físicas
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. As persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas
   1. DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n

  Teléfono: 986 810 320

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información