Escudo Concello de Vigo

CP-006 Comunicación Previa de Cambio de Titularidade de Licenzas de Obra

Os cambios de titularidade de licenzas de obra en vigor comunicaránselle ao concello, con indicación da referencia á licenza que se quere transmitir.

Non se consideran en vigor as licenzas de obras que teñan declaración expresa de caducidade.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

Presencialmente

Deberá achegar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto co xustificante do pago da taxa correspondente así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.

Documentación requirida

 • Fotocopia do NIF, NIE ou CIF
  Do antigo titular e do novo titular e dos representantes, no seu caso.
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación (se procede)
 • Documentación acreditativa da transmisión da licenza ao novo titular
 • Se para a obtención da licenza que se transmite foi constituída garantía para responder de obras de urbanización ou da reposición de servizos urbanísticos
  • Mandamento de Ingreso da Garantía
   O novo titular deberá achegar copia do mandamento de ingreso expedido pola Tesourería do Concello do novo aval bancario, ou fianza en metálico, pola mesma cantidade e o mesmo concepto que a garantía prestada polo titular anterior.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información