Solicitude de ocupación da vía pública con instalación de posto de venda (Venda ambulante) en mercadillos temáticos

Considérase venda ambulante:

1. A realizada en feiras e mercados que se realicen en lugares establecidos cunha periocidade determinada.

2. A realizada en mercados ocasionais debidos á celebración de festas ou acontecementos populares.

3. O comercio na rúa, entendido este como o realizado na vía ou no espazo público nun número de postos, situación e períodos determinados.

Non terán a consideración de ambulante as vendas realizadas dentro de locais ou recintos ocupados por un certame ferial.

Exceptúase a venda de toda clase de produtos alimenticios que queda prohibida conforme coas normas contidas nas disposicións vixentes.

A quen está dirixido

Poderán optar ás autorizacións que se regulan nesta ordenanza, todas as persoas españolas e estranxeiras, maiores de idade, que teñan plena capacidade xurídica e de obrar conforme coa lexislación mercantil e co establecido na Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.

Como facelo

Por Internet

Pulse no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

A solicitude presentada con DNI electrónico ou a través da Carpeta Cidadán, terá a mesma validez que a solicitude presencial no Rexistro do Concello, ao equipararse a firma dixital coa firma manuscrita.

Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar o impreso resultante no Rexistro Xeral do Concello.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e enviar o impreso resultante ao Rexistro Xeral do Concello.

Prazos

As solicitudes presentaranse entre treinta días (naturais) e corenta e cinco días (naturais) antes do día anterior á celebración do evento.

Documentación requirida

 • No caso de facer a solicitude presencialmente ou por correo:
 • No caso de oposición a que o Concello consulte estes datos
  • Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte en vigor do solicitante
 • No caso de non autorizar que o Concello consulte estes datos
  • Xustificante de estar inscrito/a como traballador/a autónomo na Seguridade Social e estar ao corrente do pagamento das cotizacións correspondentes
  • Xustificante de estar inscrito/a no imposto de actividades económicas e estar ao día no pagamento
  • Xustificante de estar ao corrente no pagamento do seguro de responsabilidade civil

Observacións

A solicitude presentada con DNI electrónico ou a través da carpeta cidadá terá a mesma validez que a solicitude presencial.

- As autorizacións serán persoais e intrasferibles.

- Os seus titulares serán exclusivamente persoas físicas e serán concedidas por un prazo determinado que en ningún caso excederá dun ano natural.

- Non será concedida máis dunha autorización a nome da mesma persoa.

- Os titulares de cada posto deberán instalarse no lugar adxudicado polo Concello e non poderán superar o espazo autorizado.

- O posto só poderá estar montado durante o horario de venda autorizado.

- A venda realizarase sobre mesas desmontables e non se poderá expor mercancía no chan.

- Soamente poderán venderse os produtos autorizados.

- O espazo ocupado non dificultará o tráfico peonil nin o acceso a vivendas ou locais.

- En ningún caso se ocuparán zonas con vexetación.

- O posto só poderá estar montado durante o horario de venda autorizado.

- Durante cada xornada, o titular deberá manter a zona ocupada correctamente ordenada e ao remate desta deberá recollela, quedando o espazo totalmente limpo.

- Para o uso do comercio ambulante cumprirá o uso de instalacións desmontables e/ou transportables. Queda prohibida a exposición de mercadorías no chan.

- A autorización municipal exhibirase obrigatoriamente no respectivo posto de venda. A administración municipal reservarase a facultade de exercer, por medio dos seus axentes, unha inspección periódica e constante para comprobar o cumprimento desa esixencia e o acatamento das restantes prescricións desta ordenanza.

Oficinas

 • Departamento de Comercio Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - 2º andar
  Teléfono: 986 810 253

  Horario: De 9 a 13:30 horas

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información