Acceso aos programas e servizos prestados no Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social (CIIES)

O Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social (CIIES) do Concello de Vigo configurase como un centro de atención integral para persoas sen fogar, en situación de exclusión social e/ou emerxencia social que persigue realizar unha intervención social de calidade que permita ás persoas mellorar a súa calidade de vida, procurar contextos que faciliten a inserción socio-laboral e atender situacións puntuais de emerxencia social.

- Servizos e recursos que ofrece

Obxectivos:

- Atender as necesidades básicas (aloxamento, alimentación, asistencia e atención especializada) das persoas afectadas por situacións valoradas de exclusión social ou en risco de exclusión.

- Proporcionar atención puntual en situacións de emerxencia sobrevida.

- Ofrecer solucións de carácter integral que permitan ás persoas usuarias desenvolver verdadeiros procesos de inclusión de carácter permanente a fin de acadar maiores niveis de integración e normalización social en cada caso ou un maior control do deterioro noutros casos.

- Abordar desde a perspectiva da integración ou inclusión social a situación das persoas que non poden conservar ou acceder a un aloxamento axeitado e permanente que proporcione un marco estable de convivencia, xa sexa por razóns económicas ou outras barreiras sociais, ou ben porque presentan dificultades persoais para levar unha vida autónoma.

A quen está dirixido

Con carácter xeral, persoas maiores de idade e menores de 65 anos que acrediten a súa identidade, carezan de aloxamento e de recursos económicos suficientes e sexan válidas para o desenvolvemento das tarefas da vida diaria (AVD). Excepcionalmente, coa autorización previa da Dirección Municipal, poderán acceder ao servizo persoas que non cumpran os requisitos de idade e autonomía.

Como facelo

As vías de acceso así como certos requisitos para a admisión varían en función de cada un dos servizos que ofrece o CIIES aínda que, de xeito xeral, o acceso prodúcese ben por solicitude directa da persoa usuaria, ben por derivación desde os Servizos Sociais Comunitarios Básicos, outros servizos ou programas do propio CIIES ou doutras entidades e institucións.

Con carácter xeral, cando demanda sexa superior á oferta dos servizos do CIIES terán preferencia as persoas con menores recursos económicos.

Presencialmente

Presentando o impreso de solicitude e demais documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello

Ou ben solicitando cita previa na zona de atención social (UTS) que lle corresponda por domicilio e presentando a solicitude e documentación requirida.

Direccións e Teléfonos das UTS

Plano de situación

Documentación requirida

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información