Escudo Concello de Vigo

Solicitude de autorización celebración de eventos deportivos en vía pública

A ocupación temporal do sistema viario público para a celebración dun evento deportivo está suxeito ao control e autorización previa do Concello de Vigo, de acordo coas competencias que esta Administración local ostenta no tocante ás funcións de tutela e actos de ocupación dos sistemas viarios e espazos de uso público da súa titularidade, así como en materia de seguridade cidadá, ordenación do tráfico de vehículos e de persoas en vías urbanas e en materia de espectáculos públicos.

A quen está dirixido

A calquera persoa xurídica.

Como facelo

Os organizadores remitirán a solicitude á Concellería de Deportes, a través do Rexistro electrónico do Concello de Vigo.

Para o estudo da viabilidade da sua solicitude é necesario a presentación, xunto coa solicitude dunha memoria xustificativa completa do evento coa información detallada nas condicións específicas, a documentación identificativa dos responsables, os xustificantes dos seguros e a declaración xurada na que se indique o tipo de evento e aforo estimado, duración temporal do evento, indicando o periodo de montaxe e desmontaxe, plano da ocupación coas medidas máis significativas ou plano de percorrido no seu caso e o seguro de responsabilidade civil que cubra o evento.

Comunicada a viabilidade do evento terase en conta o indicado no documento Requisitos para a tramitación de eventos deportivos en vía pública.

Facilitase modelo de Declaración Xurada do promotor do evento e Declaración Responsable da propiedade das instalacións desmontables.

Por Internet

Pulse no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Este trámite só admitirá solicitudes feitas vía internet, polo que no seguinte paso "Documentación requirida" deberá seguir a opción "Entregar documentación por Internet".
Documentación requirida

 • Entidades e asociacións
  • Copia do CIF da entidade solicitante
  • Copia do documento acreditativo da composición da xunta directiva
 • Xustificante da contratación dos seguros de responsabilidade civil e de accidentes, aos que se refire o artigo 14 do anexo II do Regulamento Xeral de Circulación.
  • Póliza de seguro de responsabilidade Civil e recibo de pago
  • Póliza de seguro de accidentes de participantes e recibo de pago

Observacións

Prazos:

- Prazo ordinario:

1. Para eventos entre 01/01 ó 30/06 o prazo de solicitude é do 15 de outubro ao 15 de novembro.

2. Para eventos entre 01/07 ó 31/12 o prazo de solicitude é do 1 ao 30 de abril.

- Prazo extraordinario: Con carácter extraordinario, e de forma xustificada, admitiranse para o seu análise as solicitudes de celebración de eventos que, por motivos técnicos ou de programación, non tiveran opcións de entrar dentro dos prazos establecidos no apartado anterior, cos seguintes condicionantes.

Nota: Os eventos na vía pública están suxeitos a unha Declaración Xurada do promotor do evento e Declaración Responsable da propiedade de cada instalación desmontable existente no evento, no caso de existir. Estes documentos deben se remitidos ao Concello de Vigo antes da celebración do evento xunto co Plan de Autoprotección ou Plan de Emerxencia no caso necesario.

Oficinas

 • Oficina de deportes

  Concello de Vigo, praza do Rei 1, 10º andar, 36202 Vigo.
  Teléfono: 986 810 295 / 986 810 237. Fax: 986 224 777
  Email:

  Horario: De luns a venres de 9 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información