Escudo Concello de Vigo

Subvencións para o fomento do asociacionismo e da Participación Cidadá 2019

Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellaría de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos, ten por obxecto a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas ás asociacións veciñais e sociedades culturais co fin de reforzar a capacidade de autoorganización das entidades asociativas e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción de calidade de vida e benestar social da cidadanía. Os programas subvencionables, para o cumprimento dos seus fins e o desenvolvemento das súas actividades, son os seguintes:

- Programa I: Gastos de mantemento

- Programa II: Gastos en investimento: equipamento

- Programa III: Gastos en investimento: obras e adquisición de inmobles

A quen está dirixido

Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades que operen no movemento veciñal e figuren inscritas nos epígrafes 10.1 ou 10.5 do Rexistro Municipal de Asociacións (Asociacións de veciños e sociedades culturais), que cumprindo os requisitos e finalidade da mesma, fomenten o asociacionismo e a participación cidadá e teñan como ámbito de actuación o término municipal de Vigo. Considéranse gastos subvencionables os que , de xeito indubidable, respondan a natureza da actividade subvencionada e se realicen dentro do prazo establecido nas bases reguladoras (1 novembro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019).

Como facelo

Por Internet

En cumprimento do deber imposto polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o emprego, de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude desta subvención.
Documentación requirida

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información