Escudo Concello de Vigo

Modificación no Padrón por Cambio de Domicilio dentro do Mesmo Municipio

O Padrón é o rexistro que acredita a residencia e o enderezo dos veciños do municipio para tódolos efectos administrativos.

A quen está dirixido

Toda persoa que viva en España ten a obriga de inscribirse no padrón do municipio onde reside habitualmente.

Este trámite vai dirixido a aquelas persoas inscritas que queren actualizar os seus datos por cambio de domicilio dentro do mesmo municipio.

Como facelo

Presencialmente

1. Pedir no Concello a Folla de Inscrición / Modificación (Disponíbel nesta páxina e na oficina de Estadística do Concello).

2. Cumprimentala e entregala no Concello coa documentación requerida.

INSTRUCIÓNS PARA CUMPRIMENTAR A FOLLA DE INSCRICIÓN:

- Escriba con pluma ou bolígrafo e en letras maiúsculas.

- Non encher os recadros sombreados.

- Indique no recadro correspondente: MESMO MUNICIPIO.

- A folla cumprimentada será asinada por todos os maiores de idade que se inscriban (polos menores asinan a nai e o pai ou titores legais).

- De se incorporaren novos habitantes a unha vivenda xa habitada, amáis terá que asinar a autorización das novas inscricións, a persoa maior de idade que dispoña dalgún título que acredite a posesión da vivenda (escritura de propiedade, contrato de aluguer). (Recadro persoa que autoriza).

- Encha o recadro "Número total de persoas inscritas nesta folla", para garantir a inalterabilidade dos espacios que puidesen quedar en branco.

- Se ten algunha dúbida seralle resolta no teléfono 986 810 132 ou no correo ofi.estatistica@vigo.org

Documentación requirida

  • Folla de Inscrición ou Modificación no Padrón Municipal
  • Documento que acredite a identidade das persoas inscritas
   Traer o documento ORIXINAL, e se é o caso, tamén o da persoa que autoriza novas inscricións nunha folla xa existente: - D.N.I. (imprescindíbel maiores de 14 anos) - Pasaporte - Tarxeta de estranxeiro - Libro de familia para os menores. - Para os menores procedentes do estranxeiro que no seu pasaporte non figuren os nomes dos pais, terán que aportar unha partida de nacemento ou libro de familia do seu país.
  • Documento que acredite a ocupación da vivenda
   Traer o documento ORIXINAL (Escritura de propiedade, contrato arrendamento en vigor e último recibo pago, contrato o factura actual emitido pola compañía subministradora de auga, gas, electricidade, teléfono, etc.)
 • No caso de Cambio de Domicilio dun Menor
  • Consultar na Oficina de Estatística

Oficinas

 • Estatística - Vivendas

  Concello de Vigo
  Planta Baixa - Praza do Rei nº1
  36202 - Vigo
  Teléfono: 986 810 132

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información