Escudo Concello de Vigo

Certificado de empadroamento para moratorias de aluguer, de hipoteca ou de créditos e préstamos non hipotecarios (Real Decreto-Ley 8/2020 e Real Decreto-Lei 11/2020)

Procedemento para solicitar o certificado de empadroamento familiar aos efectos de solicitar as axudas para renda de aluguer ou as moratorias de aluguer, deuda hipotecaria ou créditos e préstamos non hipotecarios previstas no Real Decreto-Lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e/ou no Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

Como facelo

As persoas que precisen obter certificado de empadroamento para solicitar a moratoria de deuda arrendaticia, axuda para renda de aluguer, moratoria de deuda hipotecaria, moratoria de préstamos non hipotecarios ou suspensión de obrigas derivadas de contratos de crédito sen garantía hipotecaria, previstas no Real Decreto-lei 8/2020 e/ou no Real Decreto-lei 11/2020, para cuxa acreditación fora preciso, poderán solicitalo do seguinte xeito:

A) Se dispón de certificado dixital, a través do Rexistro Xeral Electrónico do Concello de Vigo. No ASUNTO da solicitude debe indicar “Solicitude de certificado de empadroamento para moratoria”.

B) Sen necesidade de certificado dixital, cumprimentando e adxuntando a documentación requirida mediante o formulario web dispoñible premendo no botón "Tramitar por internet".

C) Exclusivamente para este trámite, enviando a documentación requirida por correo electrónico á dirección ofi.estatistica@vigo.org. No ASUNTO reflictirase o número do seu documento de identidade, seguido da indicación “Solicitude de certificado de empadroamento para moratoria”.

Nos tres casos, a solicitude irá acompañada da documentación requirida, escaneada ou fotografada, indicada máis abaixo.

Por Internet

Prema no botón "Tramitar por Internet" y siga los pasos que se le indican.
Documentación requirida

Observacións

- O certificado expedirase aos efectos de acreditación da situación padroal, a fin de solicitar moratoria / axuda o abeiro do Real Decreto-lei 8/2020 e/ou do Real Decreto-lei 11/2020.

- Con carácter excepcional para este trámite, o certificado expedido aos efectos indicados enviarase á dirección de correo electrónico indicada polo interesado na solicitude.

- De conformidade co art. 28.7 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas os interesados responsabilizaranse da veracidade dos documentos que acheguen.

- Lembre que, de conformidade dos artigos 6.2 y 17.2 do Real Decreto-ley 11/2020 e para os supostos para os que se prevé, se o solicitante da moratoria non pudera achegar algún dos documentos requiridos “poderá substituílo mediante unha declaración responsable que inclúa a xustificación expresa dos motivos, relacionados coas consecuencias da crise do COVID-19, que lle impiden tal aportación. Trala finalización do estado de alarma e as súas prórrogas disporá do prazo dun mes para a aportación dos documentos que non facilitara”.

Pode consultar:

Resolución de 30 de xaneiro de 2015, da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e da Dirección Xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, sobre instrucións técnicas aos Concellos sobre xestión do padrón municipal

Nota da Comisión Permanente do Consello de Empadroamento, en sesión telemática de 3 de abril de 2020, sobre a tramitación de certificados de empadroamento esixidos en virtude do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, que substitúe á Nota de 31 de marzo de 2020

Lexislación relacionada

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información