Xustificación Subvencións para contribuír ao financiamento dos gastos da organización e difusión de actos sociais e encontros veciñais de fomento da Participación Cidadá, para o ano 2023

Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellaría de Participación Cidadá e Distritos, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria do 1/09/2023, ten por obxecto a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas ás entidades sociais, asistenciais, culturais, festivas e de lecer, asociacións de veciños e sociedades culturais e recreativas, sen ánimo de lucro, constituídas legalmente como tales e inscritas nos epígrafes correspondentes do Rexistro Municipal de Asociacións, para o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral. Están dirixidas a fomentar o asociacionismo e a participación cidadá, co fin de reforzar a capacidade de autoorganización das entidades asociativas e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción de calidade de vida e benestar social da cidadanía. Consideranse gastos subvencionables os realizados entre o 16 de outubro de 2022 e o 15 de outubro de 2023, que se encadren nalgún dos seguintes programas:

Programa I: Gastos derivados de actividades de montaxe e desmontaxe de instalacións cubertas ou estruturas mobles similares, sempre que non impliquen cesión a terceiros onde realicen nelas actividades mercantís ou comerciais.

Programa II: Gastos de organización de xogos populares.

Programa III: Gastos para o deseño e impresión de publicacións.

A quen está dirixido

Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades que figuren inscritas nos seguintes epígrafes do Rexistro Municipal de Asociacións:

Programa I: Gastos derivados de servizos de montaxe e desmontaxe de instalacións cubertas ou estruturas mobles similares, sempre que non impliquen cesión a terceiros onde realicen nelas actividades mercantís ou comerciais, por mor da organización de actos sociais e encontros veciñais no termo municipal de Vigo, celebrados por entidades sociais e asistenciais, culturais, festivas e de lecer, asociacións de veciños e sociedades culturais e recreativas, inscritas nos seguintes epígrafes do Rexistro Municipal de Asociacións (RMA, en adiante):

1. Asistencial e saúde

2. Cultura e Arte

3.2 Festivas e de lecer

10.1 Asociacións veciñais

10.5 Sociedades Culturais, Recreativas e Deportivas

Programa II: subvencións para financiamento da organización de competicións de xogos populares promovidos no termo municipal de Vigo por entidades festivas e de lecer, peñas recreativas, asociacións de veciños e sociedades culturais e recreativas, que se encadren nalgunha das seguintes liñas de axudas:

                  a) Competicións de xogos populares de ámbito internacional, nacional, autonómico, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións nos seguintes epígrafes do RMA:

3.2 Festivas e de lecer

3.3 Xogos sociais (peñas recreativas)

10.1 Asociacións veciñais

10.5 Sociedades Culturais, Recreativas e Deportivas

                  b) Competicións de xogos populares de ámbito municipal consolidado (máis de 40 edicións), inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións nos seguintes epígrafes do RMA:

3.2 Festivas e de lecer

3.3 Xogos sociais (peñas recreativas)

10.1 Asociacións veciñais

10.5 Sociedades Culturais, Recreativas e Deportivas

Programa III: subvencións para o deseño e impresión de publicacións promovidos por entidades, que se encadren nalgunha das seguintes liñas de axudas:

                  a) Subvencións para o deseño e impresión de libros sobre a historia das distintas parroquias no termo municipal de Vigo promovidos por asociacións de veciños e sociedades culturais e recreativas, inscritas nos seguintes epígrafes do Rexistro Municipal de Asociacións (RMA, en adiante):

10.1 Asociacións veciñais

10.5 Sociedades Culturais, Recreativas e Deportivas

                  b) Subvencións para o deseño e impresión de libros e publicacións relativos a festas no termo municipal de Vigo promovidos por asociacións festivas e de lecer, asociacións de veciños e sociedades culturais e recreativas, inscritas nos seguintes epígrafes do Rexistro Municipal de Asociacións (RMA, en adiante):

3.2 Festivas e de lecer

10.1 Asociacións veciñais

10.5 Sociedades Culturais, Recreativas e Deportivas

Como facelo

Por Internet

En cumprimento do deber imposto polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o emprego, de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude desta subvención.
Prazos

Do 21 ao 30 de setembro.

Documentación requirida

Oficinas

  • Oficina do Servizo de Participación Cidadá

    Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta 2ª Teléfonos: 986 810 157 / 986 810 290 Fax: 986 810 263

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información