Solicitude de Licenza de Entrada de Vehículos (vados)

O paso de vehículos a locais ou espazos de uso privado, pasando sobre espazos de uso público peatonal, requirirá a correspondente licenza municipal de vado. A licenza de vado conlevará a prohibición de aparcamento de calquera vehículo fronte á entrada do local e, por conseguinte, a autorización para señalizar tal circunstancia.

A quen está dirixido

Poderán solicitar a licenza de vado os titulares do inmoble ou os seus arrendatarios.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.Pode facer unha simulación da cota a pagar,Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Debe presentar a solicitude, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe presentar a solicitude, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

 • No caso de ser arrendatario
  • Contrato de aluguer
 • Para locais comerciais
  • Plano de situación a escala mínima 1:1000 da cartografía oficial
  • Fotografía da fachada do local
  • Comunicación previa de inicio de actividade (Fotocopia)
 • Comunidades de vivendas e vivendas unifamiliares
  • Plano de situación a escala 1:1000 da cartografía municipal
  • Fotografía da fachada do inmoble
  • Licenza de primeira ocupación do edificio ou da vivenda
   Se a edificación é posterior ao ano 1985. (Fotocopia)
  • Certificación do catastro
   Se a edificación é anterior ao ano 1985.

Observacións

- Nas solicitudes presentadas ata o 30 de xuño o período de liquidación é anual, as posteriores a esta data liquidaranse por período semestral.

- No caso de entradas para locais comerciais, ao concedérselle o vado, no caso de existir beirarrúa, requiriráselle para que presenten un aval pola cantidade establecida no artículo 7.2 da ordenanza fiscal número 30.

- No caso de denegarse as autorizacións, procederá a devolución dos importes ingresados, sempre que non se teña producido o feito impoñible.

Oficinas

 • Rexistro Xeral Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Seguridade e Mobilidade Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 1
  Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

 • Oficina I.A.E.-E.U.I. Administración de Tributos - Departamento de I.A.E.-E.U.I.
  Planta Baixa
  Praza do Rei 1, 36202 Vigo.
  Teléfono: 986 810 313
  E-mail: ofi.iae@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información