Escudo Concello de Vigo

Solicitude / Autoliquidación de Licenza de Entrada de Vehículos (vados)

O paso de vehículos a locais ou espazos de uso privado, pasando sobre espazos de uso público peatonal, requirirá a correspondente licenza municipal de vado. A licenza de vado conlevará a prohibición de aparcamento de calquera vehículo fronte á entrada do local e, por conseguinte, a autorización para señalizar tal circunstancia.

A quen está dirixido

Poderán solicitar esta licenza calquera titular ou arrendatario dunha entrada de vehículos.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.


Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.
Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

 • Solicitude/Autoliquidación VADO sen Obra
 • Para locais comerciais
  • Plano a escala mínima 1:1000 da cartografía oficial
  • Fotografía da fachada do local
  • Licenza municipal de actividades ou de apertura do local (Fotocopia)
 • Comunidades de vivendas e vivendas unifamiliares
  • Plano de situación a escala 1:1000 da cartografía municipal
  • Fotografía da fachada do inmoble
  • Licenza de primeira ocupación do edificio ou da vivenda
   Se a edificación é posterior ao ano 1985. (Fotocopia)
  • Certificación do catastro
   Se a edificación é anterior ao ano 1985.

Observacións

- Nas solicitudes presentadas ata o 30 de xuño o período de liquidación é anual, as posteriores a esta data liquidaranse por período semestral.

- No caso de entradas para locais comerciais, ao concedérselle o vado, no caso de existir beirarrúa, requiriráselle para que presenten un aval pola cantidade establecida no artículo 7.2 da ordenanza fiscal número 30.

- No caso de denegarse as autorizacións, procederá a devolución dos importes ingresados, sempre que non se teña producido o feito impoñible.

Medida mínima do ancho da entrada de vehículos:

Todos os garaxes-aparcadoiros deberán dispoñer, con carácter xeral, dun acceso dun ancho mínimo de 3 metros nas rúas de ancho superior a 8 metros. Nas rúas de ancho igual ou inferior a 8 metros o acceso deberá ser de 4 metros como mínimo.

O ancho da rúa mídese de fachada a fachada, é dicir, incluíndo as beirarrúas.

Cumprimento dos acordos da comisión de Goberno das datas 16/07/99 e 02/10/2000

Os citados acordos refírense por unha banda ao condicionamento do otorgamento destes permisos á obriga de adecuar o pavimento do vado con empedres de 10x10 cm e rigolas de granito como elementos separadores de pavimentos, según os planos aprobados; e pola outra banda exceptuar de dita obrigación aos vados pertencentes a vivendas unifamiliares que serán do mesmo material preexistente na beirarrúa.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Seguridade e Mobilidade

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 1
  Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

 • Oficina I.A.E.-E.U.I.

  Administración de Tributos - Departamento de I.A.E.-E.U.I.
  Planta Baixa
  Praza do Rei 1, 36202 Vigo.
  Teléfono: 986 810 313
  E-mail: ofi.iae@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información