Certificado de Ter Pago o Recibo do Imposto de Bens Inmobles (IBI)

O certificado de ter pago o recibo do Imposto de Bens Inmobles é un documento que xustifica ter efectuado o pago, nun ano determinado, deste tributo a todolos efectos.

A quen está dirixido

Aquelas persoas obrigadas ao pago que precisen por calquer motivo un xustificante de ter realizado o pago dun tributo municipal.

Como facelo

Por Internet

Pode imprimir directamente desde Internet o certificado de forma inmediata e gratuita.

Para emitir un certificado de pagamento de recibos dos impostos municipais na súa propia casa, ten que cubrir os campos baleiros: DNI, código tributario e tipo de imposto a pagar. O código tributario pode copialo do recibo. Pode tamén facelo dende a Carpeta do Cidadán sen necesidade de coñecer o código tributario.
Presencialmente

Cumprimentando o impreso normativo que deberá ser presentado no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, previo pago da taxa pola expedición de documentos administrativos establecida na Ordenanza Fiscal nº 10 (art. 5.3).

Poderá recollelo o primeiro día hábil seguinte ao da presentación na xanela de recadación voluntaria.

Documentación requirida

Oficinas

  • Tesorería Municipal - Recaudación Voluntaria Concello de Vigo
    Praza do Rei 1 - Pranta Baixa 36202 - Vigo
    Teléfono: 986 810 133
    Email: ofi.voluntaria@vigo.org

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información