Escudo Concello de Vigo

Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Gran Cala

Terán a consideración de grandes calas todas as aperturas de solo ou pavimento que non tendo carácter lineal as súas dimensións e características superen os máximos establecidos para as calas.

A quen está dirixido

Calquera persoa ou entidade.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

 • Memoria
  A memoria, subscrita por técnico competente, deberá referirse en todo caso aos seguintes aspectos:
  a) Descrición das obras a realizar.
  b) Relación de materiais a empregar.
  c) Localización exacta da beirarrúa ou calzada da obra.
  d) Se se prevé actuar sobre cruzamentos de rúas, indicación dos mesmos, datas e duración prevista.
  e) Duración estimada da obra.
  f) Ocupacións adicionais que se prevean con contedores de escombros, casetas de obras ou similares, debidamente superficiadas.
  g) Plan de sinalización e balizamento da obra de acordo co previsto no anexo desta ordenanza.
 • Plano de situación
  Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
 • Planos parciais de planta, E1:500
  Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
 • Planos de planta E: 1/2000
  Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente, no caso de que fose máis de un os planos do punto anterior.
 • Planos do perfil lonxitudinal EH1:1000 EV1:100. Seccións tipo.
  Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente, no caso de obras de saneamento.
 • Planos de detalle da obra
  Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
 • Plano dos servizos afectados
  Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
 • Orzamento de execución material
  Subscrito por técnico competente.
 • Estudo de Seguridade e Saúde
 • Cando a obra non se execute pola compañía de servizos
  • Copia de alta no IAE da empresa que se encargará dos traballos
   No caso de terse contratado. En caso contrario, deberá comunicarse ao Concello previamente ao inicio das obras.
 • Designación de Facultativo Director das obras e Coordinador de seguridade e saúde
 • Estudo de xestión e producción de residuos

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información