Alegacións a Multas de Tráfico do Concello de Vigo

Se non está de acordo coa denuncia interposta por infracción de tráfico, e non renunciou a formular alegacións mediante o abono da multa coa redución do 50%, ten un prazo de 20 dias naturais, contados desde o seguinte á notificación, para alegar canto considere conveniente a súa defensa e propor as probas que estime oportunas.

A quen está dirixido

O titular ou o conductor do vehículo. O titular ten o deber de identificar ao condutor responsable da infracción.

Como facelo

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2 da LPAC, os obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións públicas, deberán presentar e tramitar por medios electrónicos a solicitude desta subvención a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica.

Os solicitantes non obrigados poderán achegar a súa solicitude e a documentación complementaria en soporte papel, presencialmente ante o Rexistro xeral do Concello de Vigo, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo e, pese a non estar obrigados, poderán optar pola tramitación electrónica da súa solicitude e documentación complementaria a través da sede electrónica do Concello de Vigo, e por calquera dos mecanismos de identificación e sinatura electrónica admitidos.

Por Internet

Para persoas obrigadas e non obrigadas de conformidade ao artigo 14.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas.

Cando a notificación de denuncia proveña do Concello de Vigo poderá realizar a presentación de alegacións a través do rexistro xeral do concello de Vigo .

Clique no botón "Tramitar por Internet" e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Unicamente para persoas físicas non obrigadas de conformidade ao artigo 14.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas.

Cando a notificación de denuncia proveña do Concello de Vigo entregará o escrito de alegacións no Rexistro Xeral do Concello en impreso normalizado que poderá descargar desta páxina ou pedilo no departamento de información do Concello.

Prazos

20 días naturais, contados desde o seguinte á notificación da denuncia.

Sancións

O procedemento sancionador incoarase de oficio pola autoridade competente que teña noticias dos feitos que poidan constituír infraccións aos preceptos do Texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria ou mediante denuncia formulada polos axentes da autoridade encargados da vixilancia e seguridade do tráfico.

Os correspondentes boletíns de denuncia serán asinados polo denunciante e o denunciado, sen que a firma deste último implique conformidade cos feitos que motivan a denuncia, senón unicamente coa recepción do exemplar a el destinado. A firma só acredita a recepción do documento.

No caso de que o denunciado negásese a asinar ou non soubese facelo, o denunciante así o fará constar.

Os órganos competentes dos Concellos serán os instrutores do expediente e deberán notificar as denuncias, se non se fixese polo denunciante, ao presunto infractor, concedéndolle un prazo de quince días para que alegue canto considere conveniente a súa defensa e propoña as probas que estime oportunas.

Naqueles casos nos que non se impuxo a suspensión ou revogación do permiso, os condutores sancionados poden obter ata un 30% de desconto sobre o importe da multa que figura no boletín de denuncia ou, na súa falta, na notificación posterior, sempre que se faga efectivo antes de que se dite a resolución sancionadora.

Notificación das denuncias:

Como norma xeral, as denuncias formuladas por axentes da autoridade encargados da vixilancia do tráfico, notificaranse no acto aos denunciados, facendo constar nas mesmas os datos a que fai referencia o artigo 5 do Regulamento, así como que con elas quedan incoados os correspondentes expedientes e, na súa consecuencia, que dispón dun prazo de quince días para que aleguen canto consideren conveniente a súa defensa e propoñan as probas que estimen oportunas.

Por razóns xustificadas que deberán constar nas propias denuncias, poderán notificárselles as mesmas con posterioridade.

Procederá tamén a notificación da denuncia en momento posterior a súa formulación nos casos de vehículos estacionados cando o condutor non estea presente.

Debe destacarse que o denunciado ten o deber de identificar ao condutor responsable da infracción. Se non o fai, poderá ser sancionado como autor dunha falta grave .

Resolución

Os Alcaldes, ditarán resolución sancionadora ou resolución que declare a inexistencia de responsabilidade pola infracción. Devandita resolución ditarase por escrito conforme prevén o artigo 55.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. A resolución haberá de notificarse no prazo dun ano desde que se iniciou o procedemento, deberá ser motivada e decidirá todas as cuestións expostas polos interesados e aquelas outras derivadas do procedemento.

A potestade sancionadora poderá delegarse polos Alcaldes con arranxo ás normas polas que se rexe a Administración local.

Contra devandita resolución poderá interporse, dentro do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da notificación da mesma, Recurso de Alzada ante o ante o órgano superior xerárquico do que a ditou, datos que virán recollidos na notificación recibida.

Prescrición

- O prazo de prescrición das infraccións previstas no texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria será de tres meses para as infraccións leves, seis meses para as infraccións graves, e un ano para as infraccións moi graves e para as infraccións previstas no artigo 67.2 de devandito texto articulado.

O prazo de prescrición cóntase a partir do día en que os feitos cometéronse. A prescrición interrómpese por calquera actuación administrativa da que teña coñecemento o denunciado ou estea encamiñada a pescudar a súa identidade ou domicilio e practíquense con proxección externa á dependencia en que se orixine. Tamén se interrompe a prescrición pola notificación efectuada de acordo co establecido no artigo 78 do texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria. A prescrición renóvase se o procedemento paralízase durante máis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

- O prazo de prescrición das sancións será dun ano, computado desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impoña a correspondente sanción.

Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento de execución, volvendo transcorrer o prazo se aquel está paralizado durante máis dun mes por causa non imputable ao infractor.

- A prescrición aplicarase de oficio polos órganos competentes nas diversas fases de tramitación do expediente.

Documentación requirida

Observacións

O procedemento sancionador incoarase de oficio pola autoridade competente que teña noticias dos feitos que poidan constituír infraccións aos preceptos do Texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria ou mediante denuncia formulada polos axentes da autoridade encargados da vixilancia e seguridade do tráfico.

Os órganos competentes dos Concellos serán os instrutores do expediente e deberán notificar as denuncias, se non se fixese polo denunciante, ao presunto infractor, concedéndolle un prazo de vinte días naturais para que alegue canto considere conveniente a súa defensa e propoña as probas que estime oportunas.

Notificada a denuncia, xa sexa no acto ou nun momento posterior, o denunciado dispoñerá dun prazo de vinte días naturais para realizar o pago voluntario con redución do 50% da sanción de multa, ou para formular as alegacións e propoñer ou achegar as probas que estime oportunas.

Notificación das denuncias:

Como norma xeral, as denuncias formuladas por axentes da autoridade encargados da vixilancia do tráfico, notificaranse no acto aos denunciados, facendo constar nas mesmas os datos a que fai referencia artigo 87.2 da Lei sobre Tráfico , Circulación de vehículos a motor e Seguridade Viaria, así como que con elas quedan incoados os correspondentes expedientes e, na súa consecuencia, que dispón dun prazo de vinte días naturais para que aleguen canto consideren conveniente a súa defensa e propoñan as probas que estimen oportunas.

Por razóns xustificadas que deberán constar nas propias denuncias, poderán notificárselles as mesmas con posterioridade.

Procederá tamén a notificación da denuncia en momento posterior a súa formulación nos casos de vehículos estacionados cando o condutor non estea presente.

Debe destacarse que o titular do vehículo e o arrendatario a longo prazo do mesmo tenen a obriga de identificar ao conducor responsable da infracción cando sexan expresamente requiridos para elo pola Administación. En caso de incumprimento inxustificado de dita obriga incurrirán na responsabilidade establecida no ar.77 j), da Lei de Seguridade Viaria que tipifica devandito incumprimento como infracción MOI GRAVE sancionable , con multa do dobre da prevista para a infracción orixinaria que a motivou, se é infracción leve, e o triplo, se é infracción grave ou moi grave.

Resolución

Os Alcaldes, ditarán resolución sancionadora ou resolución que declare a inexistencia de responsabilidade pola infracción.Devandita resolución ditarase por escrito ou a través de médios electrónicos, a menos que a súa natureza esixa outra forma máis aecuada de expresión e constancia. A resolución haberá de notificarse no prazo dun ano desde que se iniciou o procedemento, deberá ser motivada e decidirá todas as cuestións expostas polos interesados e aquelas outras derivadas do procedemento.

A potestade sancionadora poderá delegarse polos Alcaldes con arranxo ás normas polas que se rexe a Administración local.

Contra devandita resolución poderá interporse, dentro do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da notificación da mesma, Recurso potestativo de reposición onte o mesmo órgano que ditou o acto.

Prescrición

- O prazo de prescrición das infraccións previstas no texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria será de tres meses para as infraccións leves, seis meses para as infraccións graves e moi graves.

O prazo de prescrición cóntase a partir do día en que os feitos cometéronse. A prescrición interrómpese por calquera actuación administrativa da que teña coñecemento o denunciado ou estea encamiñada a pescudar a súa identidade ou domicilio e practíquense con proxección externa á dependencia en que se orixine. Tamén se interrompe a prescrición pola notificación efectuada de acordo co establecido nos artigos 89, 90 e 91 do texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria. A prescrición renóvase se o procedemento paralízase durante máis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

- O prazo de prescrición das sancións será de catro anos, computado desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impoña a correspondente sanción.

- A prescrición aplicarase de oficio polos órganos competentes nas diversas fases de tramitación do expediente.

Oficinas

  • Seguridade e Mobilidade

    Concello de Vigo
    Praza do Rei 1 - Sótano 1
    Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información