OB-004 Licenza de intervencións menores en edificios catalogados

Son obras caracterizadas pola súa escasa entidade económica e pola súa sinxeleza técnica, dirixidas á simple reparación, decoración, ou mantemento e limpeza, de edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.

Inclúense as obras enumeradas na seguinte relación:
 1. Mantemento de partes non edificables de parcelas e soares:
  • Limpeza e roza interior de parcelas e soares, sen movementos de terras nin tala de arborado
  • Reparación de peches de parcelas sen afeccións estruturais.
 2. Mantemento de fachadas dos edificios:
  • Reparación e substitucións de elementos auxiliares da cuberta ( canalóns, baixantes e varandas)
  • Limpeza e pintado de fachadas.
  • Cambio de carpintería exterior, persianas, varandas ou similares.
 3. Mantemento de cubertas dos edificios:
  • Substitución puntual de material de cubertas ou terrazas.
 4. Mantemento e actualizacións das instalacións dos edificios:
  • Substitucións de instalacións privativas de vivenda ou local ( auga, gas, electricidade, desaugadoiros ou similar)
  • Novas instalacións non encastadas en elementos estruturais ( vigas, pilares, paredes mestras, etc.)
  • Mantemento de instalacións comúns do edificio ( ascensor, caldeiras, etc.)
 5. Mantemento dos acabados interiores dos edificios:
  • En paredes, solos e falsos teitos.
  • Reformas en cociñas ou baños que non modifiquen as divisións interiores.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

Por Internet

Premendo no botón "Tramitar por Internet" pode realizar o pago da autoliquidación online e enviar a documentación requirida de forma telemática. Desta maneira a solicitude resultante e a documentación requirida quedará rexistrada de forma automática no Rexistro da Xerencia de Urbanismo sen que teña que realizar ningún trámite de forma presencial.

Obrigatoria de conformidade co artigo 14.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas : Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica. Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica
Presencialmente

Deberá entregar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.

Documentación requirida

  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) No caso de facer a solicitude neste impreso e non a través do formulario web, deberá solicitar o impreso de autoliquidación no Rexistro da Xerencia de Urbanismo para facer o pagamento correspondente.
  • Plano de situación e localización
   A escala mínima 1:2000 e 1:500 respectivamente
  • Orzamento desglosado
   Da obra ou actuación a realizar
  • Reportaxe fotográfica
   Da fachada da edificación e da zona da obra.
  • Autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos
 • Datos identificativos da persoa solicitante
  • Persoas físicas
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. As persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas
   1. DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación. 2. Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
  • Comunidade de propietarios
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice a persoa administradora da comunidade, achegará o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Ademais acta do nomeamento da persoa presidente ou acta da reunión de propietarios na que se recolla o acordo á realización das obras.
 • No caso de edificacións situadas nos ámbitos de Plans especiais de protección
  • Memoria xustificativa
   Do cumprimento das condicións estéticas, que deberá conter a seguinte documentación: 1. No caso de actuacións dentro do ámbito do PEPRI Casco Vello: Xustificarase o cumprimento do artigo 3.6 da Normativa Urbanística do PEPRI do Casco Vello de Vigo no que se indican as condicións estéticas das edificacións (aprobación definitiva 12.04.07-DOG 6.06.07). 2. No caso de actuacións dentro do ámbito do PEPRI de Bouzas: Xustificarase o cumprimento do capítulo VII: Regulación das condicións estéticas (artigo 50 e seguintes) da Normativa Urbanística do PEPRI de Bouzas (aprobación definitiva 30.09.02-BOP 11.11.02). 3. No caso de actuacións en zona de ordenanza 2: Indicaranse os acabados (materiais, cor e texturas) que se axustarán ó regulado no artigo 8.2 Normas estéticas e de composición das normas urbanísticas do Plan especial de edificios, conxuntos e elementos a conservar, PEEC (aprobación definitiva 25.10.90-BOP 17.01.91). 4. Presentaranse fotografías da fachada e o entorno da edificación, e se se actúa sobre as fachadas incluirase un plano de alzado co estado actual e reformado. Xustificarase a integración dos materiais propostos na fachada existente.
 • Nos casos de obras en fachadas que necesitan andamios
  • Certificado de técnico/a competente
   No que se indique que a colocación dos andamios se fai baixo a súa dirección e que reuniran as debidas condicións de seguridade unha vez instalado.
 • No caso de presentar documentación técnica
  • Declaración responsable (ou certificado colexial) de técnico competente
   No que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Observacións

En edificios non catalogados as obras menores están suxeitas a comunicación previa.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n

  Teléfono: 986 810 320

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información