Escudo Concello de Vigo

Coidadoras e coidadores de barrio do Concello de Vigo

"O Programa de coidadores de barrio do Servizo de Benestar Social" é un servizo que, con carácter voluntario, presta o Concello de Vigo coa finalidade de mellorar a calidade de vida das persoas en situación de vulnerabilidade por distintas razóns (enfermidade, mobilidade, saúde mental, etc.); en especial das persoas maiores con dificultades para realizar de forma autónoma as súas actividades na rúa, facilitándolles a integración no seu contorno, evitando o risco de exclusión social e as indesexadas situacións de reclusión na propia vivenda.

O financiamento deste Programa realizarase con cargo ós orzamentos do Concello de Vigo, sendo totalmente gratuito para as persoas usuarias do mesmo.

O horario de prestación dos servizos dos coidadores de barrio será, durante todo o ano, de luns a venres e en horario de mañá e tarde, de 9 a 14 horas e de 15 a 20 horas.

Nos meses de xullo e agosto o horario será só de mañás.

A quen está dirixido

Poderán ser beneficiarias persoas empadroadas en Vigo,en situación ou risco de vulnerabilidade (en especial, as persoas maiores) que teñan dificultades, físicas ou psíquicas, para levar a cabo por sí mesmas algunha/s das súas actividades cotiás fóra da casa, (nos termos que se establecen no Regulamento), contribuíndo ó seu benestar e evitando as posibles situacións de aillamento e mesmo de reclusión no fogar.

Requisitos para o acceso:

a) Persoas empadroadas no Concello de Vigo.

b) Presentar a correspondente solicitude

c) Informe de valoración profesional acreditativo da idoneidade do recurso.

d) Aceptación voluntaria do servizo por parte da persoa usuaria ou do/a representante legal.

Como facelo

As solicitudes para Coidadores e coidadoras de barrio acompañadas da documentación esixida, presentaranse no modelo oficial que figura como AnexoI. Estarán debidamente cubertas e asinadas pola persoa solicitante

Por Internet

Para poder rexistrar documentos no Rexistro Xeral a través de Internet coa mesma validez que presencialmente hai que estar rexistrado previamente na Carpeta do Cidadán.

Na Carpeta do Cidadán na sección de Expedientes e Documentos atopará o formulario de rexistro en liña onde poderá adxuntar documentos de texto, imaxe ou planos xunto coa solicitude.

No caso de querer achegar documentación asinada, debe ter en conta que, para a presentación telemática, só terá validez a documentación asinada electrónicamente e non a documentación escaneada asinada a man.
Presencialmente

Os/as solicitantes das axudas presentarán as súas solicitudes a través do Rexistro xeral municipal ou por calquera dos medios previstos no Art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP).

Prazos

Poderan presentarse as solicitudes durante todo o ano.

Documentación requirida

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información