Escudo Concello de Vigo

Rexistro Municipal de Asociacións

Os Concellos deben establecer un rexistro para a inscrición das asociacións que actúen no seu territorio, nos termos e cos efectos previstos no artigo 236 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O Rexistro Municipal de Asociacións, ten por obxectivo permitirlle ao Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilitar as relacións entre éstas e o Concello e coñecer os seus fins e a súa representatividade, cara a posibilitar o fomento do asociacionismo e participación cidadá, baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

A quen está dirixido

Asociacións sen ánimo de lucro, previamente inscritas no Rexistro provincial, autonómico ou estatal correspondente.

Como facelo

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2 da LPAC, os obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións públicas, deberán presentar e tramitar por medios electrónicos a solicitude de inscrición a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica.

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Documentación requirida

  • Formulario de inscrición que se achega e que contén datos da asociación Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidadAe.
  • Estatutos da entidade
   Visados polo Rexistro correspondente. Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidade.
  • Inscrición da asociación no Rexistro provincial, autonómico ou estatal correspondente
   Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidade.
  • Orzamento do presente ano (ingresos / gastos)
   Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidade.
  • Programa de actividades para desenvolver na cidade de Vigo no presente ano
   Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidade.
  • Certificado do/a presidente/a ou tesoureiro/a da entidade, dos ingresos por cota de asociado e do número de asociados
   Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidade.
  • Número de célula de identificación fiscal (CIF) da entidade
   Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidade.
  • Certificado bancario do número de conta da asociación
   Asinada dixitalmente polo/a representante legal da entidade.

Observacións

Actualización dos Datos e Documentación Rexistral:

- TODA VEZ CADA ANO, as asociacións inscritas están obrigadas a actualizar os seus datos do rexistro, notificando cantas modificacións se produzan; a excepción dos datos relativos á variación do número de socios, o cal deberá notificarse no prazo dun mes.

- NO ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO, as asociacións presentarán unha memoria onde constará como mínimo a relación de actividades realizadas e o balance económico do exercicio e da súa aplicación, así como o programa de actividades e orzamento para o seguinte ano.

O incumprimento das obrigas contempladas anteriormente, suporá a apertura do correspondente expediente que poderá dar lugar á baixa no rexistro da asociación incumpridora, coa perda dos dereitos que da súa inscrición se derivan.

Oficinas

 • Oficina do Servizo de Participación Cidadá

  Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta 2ª Teléfonos: 986 810 157 / 986 810 290 Fax: 986 810 263

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información