Escudo Concello de Vigo

Rexistro Municipal de Asociacións

Os Concellos deben establecer un rexistro para a inscrición das asociacións que actúen no seu territorio, nos termos e cos efectos previstos no artigo 236 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O Rexistro Municipal de Asociacións, ten por obxectivo permitirlle ao Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilitar as relacións entre éstas e o Concello e coñecer os seus fins e a súa representatividade, cara a posibilitar o fomento do asociacionismo e participación cidadá, baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

A quen está dirixido

Asociacións sen ánimo de lucro, previamente inscritas no Rexistro provincial, autonómico ou estatal correspondente.

Como facelo

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2 da LPAC, os obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións públicas, deberán presentar e tramitar por medios electrónicos a solicitude de inscrición a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica.

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Documentación requerida

  • Formulario de inscrición que se achega e que contén datos da asociación
  • Estatutos da entidade (Copia dixitalizada)
  • Inscrición da asociación no Rexistro provincial, autonómico ou estatal correspondente (Copia dixitalizada.)
  • Orzamento do presente ano (ingresos / gastos)
  • Programa de actividades para desenvolver na cidade de Vigo no presente ano
  • Certificado do/a presidente/a ou tesoureiro/a da entidade, dos ingresos por cota de asociado e do número de asociados
  • Número de célula de identificación fiscal (CIF) da entidade (Copia dixitalizada.)
  • Certificado bancario do número de conta da asociación (Copia dixitalizada.)

Observaciones

Actualización de los Datos y Documentación Registral:

- TODA VEZ CADA AÑO, las asociaciones inscritas están obligadas a actualizar sus datos del registro, notificando cuantas modificaciones se produzcan; a excepción de los datos relativos a la variación del número de socios, lo cual deberá notificarse en el plazo de un mes.

- EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, las asociaciones presentarán una memoria donde constará como mínimo la relación de actividades realizadas y el balance económico del ejercicio y de su aplicación, así como el programa de actividades y presupuesto para el siguiente año.

El incumprimento de los deberes contemplados anteriormente, supondrá la apertura del correspondiente expediente que podrá dar lugar a la baja en el registro de la asociación incumplidora, con la pérdida de los derechos que de su inscripción se derivan.

Oficinas

 • Oficina del Servicio de Participación Ciudadana

  Ayuntamiento de Vigo
  Plaza del Rey 1 - Planta 2ª
  Teléfonos: 986 810 157 / 986 810 290
  Fax: 986 810 263
  Correo electrónico: ofi.pcidada@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Legislación relacionada

Trámites relacionados

Ayuntamiento de Vigo

Servicio de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información