Escudo Concello de Vigo

Solicitude / Autoliquidación de licenza administrativa para a tenza de cans potencialmente perigosos

As persoas propietarias, criadoras ou tenedoras de cans considerados como de raza perigosa teñen que tramitar a correspondente licenza municipal no Concello onde resida a/o propietaria/o do can (onde estea empadroado), ademáis de proceder á inscrición do can onde este resida.

Segundo o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, considéranse cans potencialmente perigosos aqueles que pertenzan a calquera destes grupos:

- Os que tiveran episodios de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou ás cousas.

- Os que foran adestrados para a garda e defensa .

- Os que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio.

- Os que pertenzan ás seguintes razas: Akita Inu / American Bully / American Stadfforshire Terrier / Bullmastif / Bull Terrier / Doberman / Dogo Arxentino / Dogo de Bordeos / Dogo do Tibet / Fila Brasileiro / Mastín Napolitano / Pitbull terrier / Presa Canario / Presa Mallorquín (Ca de Bou) / Rottweiller / Staffordshire Bull Terrier / Tosa Inu.

A quen está dirixido

Todas aquelas persoas que estén empadroadas no Concello de Vigo propietarias, criadoras ou tenedoras de cans considerados coma potencialmente perigosos, que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3.1 do Real Decreto 287/2002:

1. Ser maior de idade.

2. Non ter sido condenado por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos.

3. Non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico de animais potencialmente perigosos. No entanto, non será impedimento para a obtención ou, no seu caso, renovación da licenza, ser sancionado coa suspensión temporal da mesma, sempre que, no momento da solicitude, a sanción de suspensión anteriormente imposta sexa cumprida íntegramente.

4. Dispoñer de capacidade física e aptitude psicolóxica para a tenza de animais potencialmente perigosos.

5. Acreditación da formalización dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

Como facelo

Por Internet

Pode realizar o pago da autoliquidación e enviar a documentación requirida de forma telemática. Deste xeito a solicitude resultante e a documentación requirida quedará rexistrada de forma automática.
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Unha vez presente toda a documentación para a tramitación da licenza, o departamento de Medio Ambiente tramitará o expediente administrativo para outorgarlle un número de licenza para a posesión do can de raza perigosa, remitíndolle por correo a resolución do Concelleiro delegado da área de Medio Ambiente e, posteriormente, se lle fará entrega do carné de licenza municipal.

A licenza será expedida nun prazo aproximado de 15 días, a contar dende a data da solicitude convintemente presentada.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Prazos

Deberá iniciar os trámites da licenza no momento da adquisición do animal.

Documentación requirida

  • Solicitude de licenza administrativa para tenza de animais potencialmente perigosos
  • Certificado ORIXINAL de capacidade fisica e de aptitude psicoloxica
   emitido polos directores dos centros médico-psicotécnicos de recoñecemento que estén debidamente autorizados, segundo o especificado no RD 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos No caso de presentar a solicitude telemáticamente este documento deberá estar asinado dixitalmente polo facultativo correspondente.
  • Póliza de seguro de responsabilidade civil
   onde se especifique, claramente, que o solicitante figura como asegurado na póliza e que cada animal ten unha cobertura mínima de 125.000 euros, detallando o nome do animal, o microchip e a raza. Este seguro deberase manter vixente para a validez da licenza.
  • Recibo de pagamento do seguro en vigor
   de responsabilidade civil en vigor.
  • Xustificante do pagamento de taxas
   No caso de tramitación presencial, a carta de pago expídese no servizo de información xeral.
  • Certificado de non ter sancións por infraccións graves ou moi graves da lei 50/1999
   Certificado expedido pola Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Ver trámite relacionado.
 • No caso de non autorizar expresamente ao Concello de Vigo á consulta dos datos necesarios para a tramitación da solicitude:
  • Certificado de Antecedentes Penais
   Co obxecto de acreditar que non foi condenado por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral ,a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos.
  • Xustificante / Volante de Empadroamento
   Ver trámite relacionado.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Oficina de Medio Ambiente

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  2º Andar
  36202 - Vigo
  Teléfonos: 986 810 210 ; 986 810 204

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información